Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Aktarılası İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

Siz müşterilerimize güvenli ve kesintisiz hizmet vermeyi amaçlıyoruz ve bu amaç doğrultusunda kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetin Korunması Yönetmeliği ve sair mevzuatlar hükümleri gereğince toplanması, işlenmesi ve yurtiçinde ve yurtdışında 3. kişilere aktarılması söz konusu olabilmektedir.

Şirketimizce siz müşterilerimize sunulan hizmetlerimiz, ürünlerimiz ve şirketimizce anlaşmalı olduğumuz hekimlerden alacağınız danışmanlık kapsamında siz müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması ve bu hususta gereken tüm önlemlerin alınması ve size ait her türlü kişisel verilerin hangi amaç ile işleneceğine ve aktarılacağına ve yöntemine dair aydınlatma yapılacaktır.

1.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları;

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Tahlil.com olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda yer alan her türlü kişisel verilerinizi anılan Kanun ve sair mevzuata uygun olarak toplamakta ve işlemektedir.

 • Adınız soyadınız, TC kimlik numarasınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, cinsiyet bilginiz ve diğer kimlik bilgileriniz,
 • Telefon numaranız, adresiniz, e-mail adresiniz, ve diğer iletişim bilgileriniz,
 • Kan tahlilleriniz, eski tıbbi raporlarınız, her türlü radyolojik tıbbi görüntüleriniz, reçete bilgileriniz, tedavi raporlarınız laboratuvar test sonuçlarınız ve görüntüleri tarafınızca iletilecek her türlü tıbbi dokümanlar,
 • Çağrı merkezimiz ve sitemizin iletişim kanalları ile yapacağınız her türlü sözlü ve yazılı kayıtlar ve veriler,
 • www.tahlil.com adresli internet sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanılması sonucu elde edilecek konum bilgisi, IP adresi ve rızanız ile iletilmiş olan her türlü bilgi ve belgeler,

Tarafınızca doldurulan form ve anketler,

Yukarıdakiler dahil olmak üzere tarafınızca şirketimize iletilecek her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenecektir.

Bu veriler aşağıdaki amaçlar ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak işlenebilecektir:

2. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yukarıda 1. Maddede belirtilen amaçlarla; Tahlil.com’un anlaşmalı olduğu hekimlerin bilgilendirilmesi, avukatlar, vergi uzmanları/danışmanları, denetçiler ve şirketimizce danışmanlık hizmeti alınan kişiler, şirketimizce internet sitemizin faaliyetinin sürdürülmesi, geliştirilmesi, sistemsel yeterliliklerinin denetlenmesi amacıyla danışmanlık alınan uzman kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3.Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz www.tahlil.com adresli internet sitemiz, iletişime geçtiğiniz ilgili mevzuata uygun olarak yukarıda yer alan amaca uygun olarak işlenerek aktarım yapılabilecektir.

Kişisel verileriniz toplanmasının hukuki sebebi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetin Korunması Yönetmeliği ve sair mevzuatlar hükümleridir.

4.Haklarınız

Siz müşterimizin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki haklarına aşağıda yer verilmektedir.

Haklarınız bulunmaktadır.

5. Veri güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz üst seviyede güvenlik tedbirleri alınarak özen ve titizlikle korunmaktadır.

Gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik gelişmelerde takip edilerek imkanlar dahilinde olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 • Tarafınızca web sitemize ve mobil aplikasyona yüklenen görüntü, bilgi ve belgelerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi,
 • Tarafınızca iletilmiş olan bilgiler ışığında kimlik tespiti yapılabilmesi
 • Tarafınızca talep edilmiş olan raporlara ilişkin süreçleri bilgilerini iletmek,
 • İletilmiş olan her türlü tıbbi bilginin ilgili mevzuata uygun olarak arşivlenmesi/saklanması,
 • Hasta ilişkilerine ilişkin kalite geliştirme yapılabilmesi,
 • Muhasebe, finans, hukuk ve bilgi güvenliğine yönelik tüm süreçlerin yürütülmesi,
 • Resmî kurumlar tarafında iletilebilecek olan her türlü talebin yerine getirilebilmesi,
 • Her türlü iç ve dış denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Sunulan “ikinci görüş” hizmeti neticesinde kesilecek olan faturanın müşteri tarafından siteye sunulmuş olan e-mail adresine yollanması,
 • www.tahlil.com tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Tahlil.com tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Tahlil.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi için hasta ile iletişime geçilmesi.
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesi istemek ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı kişileri bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
?