Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1.1-SATICI
www.tahlil.com - [email protected]

MADDE 1.2- ALICI
Müşteri olarak www.tahlil.com sitesine üye olan gerçek veya tüzel kişi. Üye olurken Alıcı tarafından beyan edilmiş olan
adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

MADDE 2: TANIMLAR
İşbu Sözleşme kapsamında;
Bakanlık: Ticaret Bakanlığı’nı
Bakan: Ticaret Bakanı’nı,
Kanun: 6502 sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’u
Yönetmelik:
Mal: Ticarete konu olan maddi ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri
maddi malları
Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,
Taraflar: Alıcı ve Satıcı’yı,
Sözleşme: Alıcı ve Satıcı arasında kabul edilen bu sözleşmeyi,
Sürekli Veri Taşıyıcısı: Alıcı’nın, kendisine kişisel olarak gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul
bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini sağlayan ve kaydedilen bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren her
türlü aracı ifade eder.

MADDE 3: KONU
İşbu Sözleşme, Alıcı’nın, Satıcı’ya ait www.tahlil.com üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda
nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketici’nin Korunması
Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

MADDE 4: SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLERE AİT BİLGİLER

4.1 Alıcı tarafından siparişi gerçekleştirilen hizmete ilişkin detaylar, vergiler de dahil olmak üzere peşin satış
tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra hizmet
olarak tanımlanmaktadır.
Sipariş İçeriği ve Toplamı:[hizmet-tutar]
Sipariş Tarihi: [tarih]
4.2 Sağlanacak olan hizmetin temel özellikleri Satıcı’ya ait www.tahlil.com adlı internet sayfasında detaylı biçimde yer
almaktadır. Alıcı’ya sağlanacak olan hizmetin temel özelliklerini kampanya süresince incelenebilir. Kampanya tarihine
kadar geçerlidir.

4.3 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar vergiler dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme
yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar aynıdır.

MADDE 5: GENEL ŞARTLAR VE HÜKÜMLER
5.1 Mesafeli Satış Sözleşmeleri; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak
ve alıcılara karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin alıcıya anında veya sonradan teslimi veya ifası
kararlaştırılan sözleşmelerdir.
5.2 İlgili hizmet Alıcı’nın www.tahlil.com adlı internet sitesine üye olması ve ilgili hizmet bedelini ödemiş olması
koşulu ile sağlanacaktır.
5.3 Satıcı www.tahlil.com adlı internet sitesinde meydana gelebilecek sistem hatalarından ve bu hatalardan
kaynaklanabilecek sorunlu sorumlu tutulamaz.
5.4 Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile
teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve
taahhüt eder. Alıcı’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından
evvel, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen hizmetlere ait temel özellikleri,
hizmetlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan
ve taahhüt eder.
5.5 Satıcı, mevzuata uygun hareket ederek sözleşmeye konu olan hizmeti eksiksiz, doğruluk ve dürüstlük esasları
dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmek için gerekli özeni göstereceğini kabul ve beyan eder.
5.6 Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini
engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi
içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’da siparişin iptal
edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun
ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkına haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi
halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
5.7 Satıcı’nın, Alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi,
e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon
görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı,
işbu sözleşmeyi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini
kabul ve beyan etmektedir.
5.8 Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu,
Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal,
nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
5.9 Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi
baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı
bağlayacaktır.
5.10 Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını
rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek
şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus,
truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
5.11 Satıcı’ya ait internet sitesinin üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin
sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya
yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte
ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
5.12 İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve
hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu
ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine
uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
5.13 Sözleşme konusu her bir hizmetin teslimatı, Alıcı’nın www.tahlil.com adlı internet sitesine üye olup, Site’ye
ilgili hizmet için gerekli tüm belgeleri eksiksiz olarak yüklemiş ve hizmet bedelini ödemiş olmasından itibaren 72
saatlik süre içerisinde Alıcı’nın e-posta adresine yapılacaktır. Bu süre içinde ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi
durumunda, Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

MADDE 6: HİZMETİN TESLİMİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu sözleşmeye konu olan hizmetler www.tahlil.com sitesinde Alıcı’ya verilecektir. Kullanım süresi Alıcı’nın detayları
belirtilmiş olan ödemenin yapılmasından itibaren başlar. Hizmet süresine dair detaylı bilgiler www.tahlil.com adlı
internet sitesinde belirtilmiştir.

MADDE 7: ÖDEME
7.1 Satıcı tarafından sağlanacak olan hizmet’in bedeli, ilgili hizmet alınmadan önce, satıcı tarafından belirlenen bedel
ve ödeme yöntemleri ile www.tahlil.com adlı internet sitesi üzerinden yapılmalıdır.
7.2 Satıcıdan hizmet alınması durumunda altyapısı PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan
online ödeme yöntemiyle kredi kartı bilgilerini girerek ödeme gerçekleştirilecektir.
7.3 Satıcı’nın sağlayacağı hizmete ilişkin elektronik serbest meslek makbuzu
(E-SMM), Tahlil.com adına Dr.Cem Argun tarafından kesilip Alıcı’ya kesilir.
7.4 Kargo ücreti olması halinde ilgili ücret alıcı tarafından ödenecektir.

MADDE 8: CAYMA HAKKI
Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya
sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma
hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren Satıcı’nın malı geri alacağını Satıcı
taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı
iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre
sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin
ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar
Satıcı’ya aittir. Alıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
Cayma hakkının kullanılması için yasal süre içinde SATICI' ya 1. Maddede belirtişmiş olan iletişim kanallarına iadeli
taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve hizmetim işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı
Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

8.1 CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal
veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen
açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda
sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin
sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki
ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin
sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Satıcı tarafından ürün değil hizmet satışı yapıldığından dolayı cayma hakkı kullanılabilinecek ürün yoktur. Alıcı,
Satıcı tarafından sağlanmış olan hizmeti kullanmaya başladıktan sonra, cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 9: YÜRÜRLÜK

9.1 İşbu Sözleşme'den doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı’ya ait her türlü resmi defter ve ticari
kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı,
kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil
sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder; ilgili Bakanlık tarafından ilan edilerek belirlenen
parasal sınırlar dahilinde kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Alıcı’nın ve Satıcı’nın yerleşim yerindeki
Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.2 Alıcı, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa
konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri
elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul
ve beyan eder.

9.3 Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay
alacak şekilde her türlü gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlü olduğunu kabul eder.

İşbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda kabul edilmiş ve geçerlilik kazanmıştır.
İşbu sözleşme 9 (dokuz) maddeden oluşmaktadır.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Ön Bilgi Formu’nu konusu, Alıcı’nın Satıcı’dan temin edeceği ve aşağıda detayları belirtilmiş olan Hizmet’in satışı
ve teslimi/hizmete sunulması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
ALICI İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle, sözleşmeye konu olan hizmeti aldığı taktirde hizmete konu olan
bedeli ve sözleşmede belirtilen ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen
kabul eder.
MADDE 1: SATICI ve ALICI BİLGİLERİ

MADDE 1.1 – SATICI
www.tahlil.com adlı internet sitesi

MADDE 1.2- ALICI
Müşteri olarak www.tahlil.com sitesine üye olan gerçek veya tüzel kişi. Üye olurken Alıcı tarafından beyan edilmiş olan
adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

MADDE 2: SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

2.1 Alıcı tarafından siparişi gerçekleştirilen hizmete ilişkin detaylar, vergiler de dahil olmak üzere peşin satış
tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra hizmet
olarak tanımlanmaktadır.
Sipariş İçeriği ve Toplamı:[sepet-tutar]
Sipariş Tarihi: [tarih]
2.2 Sağlanacak olan hizmetin temel özellikleri Satıcı’ya ait www.tahlil.com adlı internet sayfasında detaylı biçimde yer
almaktadır. Alıcı’ya sağlanacak olan hizmetin temel özelliklerini kampanya süresince incelenebilir. Kampanya tarihine
kadar geçerlidir.

2.3 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve
değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar aynıdır.

MADDE 3: GENEL HÜKÜMLER
3.1 Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmet’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile
teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve
taahhüt eder. Alıcı’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından
evvel, Satıcı tarafından Alıcı’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin
vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.


3.2 Satıcı, mevzuata uygun hareket ederek sözleşmeye konu olan hizmeti eksiksiz, doğruluk ve dürüstlük esasları
dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmek için gerekli özeni göstereceğini kabul ve beyan eder.
3.3 Satıcı tarafından sağlanacak olan Hizmet’in bedelin, ilgili Hizmet alınmadan önce, Satıcı tarafından belirtlenen
bedel ve ödeme yöntemleri ile www.tahlil.com adlı internet sitesi üzerinden yapılmalıdır.

3.4 Satıcı’dan Hizmet alınması durumunda altyapısı PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.tarafından sağlanan
online ödeme yöntemiyle kredi kartı bilgilerini girerek ödeme gerçekleştirilecektir. Satıcı’nın sağlayacağı hizmete
ilişkin elektronik serbest meslek makbuzu (E-SMM) Tahlil.com adına Dr.Cem ARGUN tarafından kesilip Alıcı’ya kesilir.

3.5 Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini
engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi
içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’da siparişin iptal
edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun
ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkına haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi
halinde Alıcı,nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
3.6 Sözleşme konusu her bir hizmetin teslimatı, Alıcı’nın www.tahlil.com adlı internet sitesine üye olup, Site’ye ilgili
hizmet için gerekli tüm belgeleri eksiksiz olarak yüklemiş ve hizmet bedelini ödemiş olmasından itibaren en geç 72
saatlik süre içerisinde Alıcı’nın e-posta adresine yapılacaktır. Bu süre içinde ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi
durumunda, Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

MADDE 4: CAYMA HAKKI
Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya
sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma
hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren Satıcı’nın malı geri alacağını Satıcı
taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı
iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre
sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin
ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar
SATICI’ ya aittir.ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
8.2. Cayma hakkının kullanılması için yasal süre içinde SATICI' ya 1. Maddede belirtişmiş olan iletişim kanallarına
iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve hizmetim işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma
Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

4.1 CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal
veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen
açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda
sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin
sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki
ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin
sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
Satıcı tarafından ürün değil hizmet satışı yapıldığından dolayı cayma hakkı kullanılabilinecek ürün yoktur. Alıcı,
Satıcı tarafından sağlanmış olan hizmeti kullanmaya başladıktan sonra, cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 5: DİĞER HÜKÜMLER

5.1 İşbu Sözleşme'den doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı’ya ait her türlü resmi defter ve ticari
kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı,
kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil
sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder; ilgili Bakanlık tarafından ilan edilerek belirlenen
parasal sınırlar dahilinde kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Alıcı’nın ve Satıcı’nın yerleşim yerindeki
Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Alıcı, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya
hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, tüm sözleşmeyi okuduğunu, içeriği
hakkında bilgi sahibi olduğunu ve işbu sözleşme hükümlerinin tamamını elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında
ilgili hizmetleri kabul ettiğini herhangi bir itirazının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

?