A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


LAKTAT DEHİDROGENAZ (LDH, LD, Laktik asit dehidrogenaz)

Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. AMI, megaloblastik ve pernisyöz anemi, karaciğer hastalıkları, şok, hipoksi, s...

Devamını Oku

LDL KOLESTEROL (Direk Ölçüm) (LDL-C)

Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.Kötü kolesterol olarak da bilinir.

Değerlerinin düşük olması ist...

Devamını Oku

LENFOMA PANELİ (Lenfosit alt grupları, Lenfosit tiplendirilmesi)

İmmün yetmezlikler ile otoimmün viral ve kronik granülomatöz hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır. Kalp, karaciğer, böbrek ve kem...

Devamını Oku

LÖKOSİT (Beyaz küre sayısı, WBC)

WBC ( lökosit ) testi, kandaki beyaz küre sayısının değerlendirilmesinde kullanılan tam kan sayımındaki en önemli parametrele...

Devamını Oku

LUTEİNİZAN HORMON (LH, Lutotropin)

LH testi kadın ve erkeklerde üreme fonksiyonlarının kontrol edilmesinde sıklıkla doktorlar tarafından istenen bir hormon tahlilidir.Ekseriye...

Devamını Oku

LAKTAT DEHİDROGENAZ (Mayi)

 İntraserebral yerleşimli tümörler, lösemi veya lenfosarkoma, menenjit, subaraknoid kanama ve serebrovasküler olaylarda BOS LDH düzeyi arta...

Devamını Oku

LAKTAT DEHİDROGENAZ İZOENZİMLERİ (LDH izoenzimleri, LDH izoenzim elektroforezi)

 LDH yüksekliğinin kaynağının belirlenmesi amacıyla kullanılır. AMI, karaciğer hastalıkları, neoplaziler ve iskelet kası hastalıklar...

Devamını Oku

LAKTİK ASİT (BOS)

Merkezi sinir sistemi hastalıklarının değerlendirilmesi ile bakteriyel ve viral menenjitlerin ayrımında kullanılır.
Viral menenjitlerde...

Devamını Oku

LAKTİK ASİT (Laktat, L-laktat)

Metabolik asidoz, dehidratasyon ve diabetik asidozun değerlendirilmesinde kullanılan bir biyokimya testidir. Egzersiz, hiperventilasyon ve kan al...

Devamını Oku

LAKTOZ TOLERANS TESTİ

İnce bağırsak mukozasında laktaz eksikliğine bağlı olarak gelişen karbonhidrat emilim bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılmakt...

Devamını Oku

LAMBDA HAFİF ZİNCİR (İdrar) (Lambda light chain-idrar)

Paraproteinemilerle ilgili araştırma yapılırken, özellikle hafif zincir hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanıl...

Devamını Oku

LAMBDA HAFİF ZİNCİR (Lambda light chain-serum)

Multiple myelom olasılığının araştırması sırasında genellikle immunoglobülin konsantrasyonları ile birlikte kullanılır.
Kappa/Lam...

Devamını Oku

LAMOTRİGİNE (Lamictal)

İlaç düzeyi takibinde kullanılan bir biyokimya testidir.
Normal Değer: Terapötik konsantrasyon 0,5-4,0 mg/ml Toksik konsantrasyon >8,0 m...

Devamını Oku

LD-1 İZOENZİMİ (LD-1 aktivite)

Laktat dehidrogenaz izoenzimlerinden biridir. Özellikle AMI sonrası LD-1 artar. Ayrıca pernisyöz, hemolitik, orak hücreli (akut atak sırasın...

Devamını Oku

LE HÜCRESİ (Lupus erythematosus hücre testi)

SLE’li hastaların %70-90’ında LE hücresi görülür. Ayrıca romatoid artrit, skleroderma, konnektif doku hastalıkları, ilaç reaksiyonlar...

Devamını Oku

LEGİONELLA ANTİKORU

Legionella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Serolojik tanıda enfeksiyonun erken döneminde (hastalığın başlangıcının ilk haftası) ...

Devamını Oku

LEGİONELLA KÜLTÜRÜ

Legionella bakterisinin izolasyonu amacıyla yapılan spesifik bir mikrobiyolojik testtir.

...

Devamını Oku

LESİTİN / SPİNGOMYELİN ORANI (L/S oranı, Amniyotik sıvı fosfolipidleri)

Fetüsün akciğer gelişiminin değerlendirilmesinde kullanılır.2 ve üstü değerler normal olarak kanul edilir.

Normal Değerler aşağ...

Devamını Oku

LİPAZ (Triaçilgliserol açilhidrolaz)

Pankreas fonksiyon testlerindendir. Pankreatitler, safra kesesi koliti, strangüle veya enfarkte bağırsak, pankreas kist veya pseudokistleri ve p...

Devamını Oku

LİPOPROTEİN (a) (Lp (a)

Özellikle kardiyolojik ve endokrinolojik hastalıkların tanı ve takibinde istenen bir tahlildir.
Serum Lp (a) düzeyinin yüksek olması, pre...

Devamını Oku

LİPOPROTEİN ELEKTROFOREZİ (Lipid elektroforezi)

Serum total kolesterol veya lipoprotein düzeylerinde anormallik olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.
Kan lipid düzeyleri husus...

Devamını Oku

LİSTERİA AGLÜTİNASYON TESTİ

Serumda Listeria aglütininlerinin varlığının gösterilmesi ve titrenin belirlenmesinde kullanılan mikrobiyoloji tahlilidir.

...

Devamını Oku

LİTYUM (Li)

Lityum ilaç düzeyinin takibinde kullanılır.
Normal Değer:
Terapötik konsantrasyon 0,5-1,0 mEq/L
Toksik konsantrasyon >2,0 mEq/L <...

Devamını Oku

LİZOZİM (Muramidaz)

Granülosit ve monosit turnoverinin göstergesidir. Granülositik veya monositik lösemiler, myeloproliferatif hastalıklar ve malign histiositozis...

Devamını Oku

LKM TİP 1 ANTİKORLARI (Liver-Kidney mikrozomal antikor Tip 1)

Daha çok çocuklarda görülen  ancak erişkinlerde de rastlanılabilen otoimmün kronik aktif hepatit tip-2 tanısında kullanılır.

Gas...

Devamını Oku

LÖKOSİT (BOS)

Beyin omurilik sıvısında (BOS) Merkezi Sinir Sistemi  hastalıklarının ayırıcı tanısında kullanılan mikrobiyolojik bir tahlildir.
BO...

Devamını Oku

LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ (LAP, LAP skoru, LAPA, Nötrofil alkalen fosfataz)

KML ile lökomoid reaksiyonun ve polistemia vera ile sekonder polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır. Polistemia vera, lökomoid reaksiyo...

Devamını Oku

LUPUS ANTİKOAGÜLAN (PTT-LA, DRVVT testi)

Lupus antikorları, SLE, trombotik olaylar, tekrarlayan fetal kayıplar, trombositopeni ve çeşitli nörolojik bozukluklarla ilişkilidir. Diğer ...

Devamını Oku