İndirekt Floresan Antikor (IFA) Testi Nedir?

05.04.2020 08:41 | Güncelleme: 08.06.2020 04:27 | Yazar: Başak Pırıl Gökayaz
İndirekt Floresan Antikor (IFA) testi özellikle otoimmün hastalıkların ayırıcı tanısında sıklıkla kullanılan bir tahlil testidir. Türkçe karşılığı ise dolaylı immunofloresan testidir. IFA testi nedir ve çeşitleri nelerdir gibi teste dair belli başlı soruların cevaplarını bu makalemizde bulabilirsiniz.
İndirekt Floresan Antikor (IFA) Testi Nedir?
A

İndirekt Floresan Antikor (IFA) ANA Testi :

IFA test yöntemi özellikle bağışıklık sistemini ilgilendiren otoimmün hastalıkların tanı ve ayırıcı tanısında sıklıkla  kullanılmaktadır. IFA testi ANA (Anti Nükleer Antikor)ları ortaya koymak için en sık kullanılan iki testten biridir. Tipik olarak, HEp-2 hücreleri, insan serumundaki antikorları tespit etmek için bir substrat olarak kullanılır.
HEp-2 hücreleri şu anda IFA tarafından ANA tespiti için en yaygın substratlardan biridir. Lamlar HEp-2 hücreleri ile kaplanır ve serum hücrelerle inkübe edilir. Antikorlar varsa, hücreler üzerindeki antijenlere bağlanırlar ve ANA'larda antikorlar tipik olarak çekirdeğe bağlanır.
Bağlanma, antikorlara bağlanan bir floresan etiketli anti-insan antikoru eklenerek görselleştirilir. Tipik olarak, floresin izotiyosiyanat (FITC), ikincil antikor üzerinde floresan markeri olarak kullanılır. Bağlı bileşikler, mikroskop altında görülebilen belirli bir dalga boyunda floresanlaşacaktır. İnsan serumunda bulunan antikora ve hücredeki antijenin yerine bağlı olarak, HEp-2 hücrelerinde farklı floresan modelleri görülecektir.

Pozitif örneklerde, hücre çekirdekleri, hücreler içindeki belirli nükleer antijen dağılımının bir boyama modeline sahip parlak bir elma-yeşil floresan gösterecektir. Eğer numune ANA için negatifse, çekirdek nükleer floresan açıkça ayırt edilebilir bir modelini göstermeyecektir.
Sitoplazma zayıf lekelenme gösterebilirken, mitotik hücrelerin kromozom olmayan bölgesi daha parlak lekelenme gösterir.

Antikor seviyeleri serum numunesinde dilüsyonlar yapılarak analiz edilir ve bir titre olarak rapor edilir. Bu, otoantikorların hala tespit edilebildiği serumun en yüksek dilüsyonudur.

IFA ANA Normal Değeri Nedir?

Laboratuvara ve kullanılan spesifik yönteme bağlı olarak, bir ANA titresi tipik olarak 1:40'a eşit veya daha az olduğunda negatif olarak kabul edilir. 1:80'den büyük bir titre pozitif olarak kabul edilirken, 1:80'e eşit veya daha az bir titre genellikle sınır olarak kabul edilir. Yüksek titreler klinik olarak daha önemlidir, oysa sağlıklı bireylerin (özellikle yaşlıların)% 20'sinde düşük pozitifler (≤1: 160) bulunabilir. Her ne kadar 1: 160 veya daha yüksek pozitif titreler otoimmün bozukluklarla güçlü bir şekilde ilişkili olsa da, sağlıklı bireylerin %5'inde de bulunur.

Otoantikor taramasının otoimmün bozuklukların teşhisinde yararlı olduğunu ve izleme seviyelerinin hastalığın ilerlemesini tahmin etmeye yardımcı olduğunu vurgulamak önemlidir. Bununla birlikte, tanıyı destekleyen diğer klinik veya laboratuvar verileri mevcut değilse, pozitif bir ANA testi nadiren yararlıdır.

IFA Test Sonuçları ve Otoimmün Hastalıklar

ANA titreye ek olarak, IFA'DAKİ pozitif sonuçlar, görülen belirli floresan modelinin bir tanımını içerir. Farklı desenler farklı otoimmün bozukluklarla ilişkilendirilmiştir, ancak bazı örtüşmeler meydana gelebilir. Daha yaygın modellerden bazıları şunlardır:

  • Homojen (yaygın) modeli: Tipik olarak SLE, karışık bağ dokusu hastalığı ve ilaca bağlı lupus ile ilişkilidir.
  • Benekli model: SLE, Sjögren sendromu, skleroderma, polimiyozit, RA ve karışık bağ dokusu hastalığı ile ilişkilidir
  • Nükleolar model: skleroderma ve polimiyozit ile ilişkilidir.
  • Centromere (periferik) model: skleroderma ve KREST (Kalsinoz, Raynaud sendromu, özofogeal dismotilite, sklerodaktili, telanjiektazi) ile ilişkilidir.

IFA yöntemi kullanılarak bildirilen tipik sonuçlarda ANA dilüsyon titresi ve "homojen bir modelle 1: 320 dilüsyonda pozitif" gibi floresan modelinin bir açıklaması bulunur. Test sonuçlarını değerlendirirken, klinisyen aşağıdakileri dikkate almalıdır:

IFA Testi Nasıl Yorumlanır?

  • ANA test sonuçları bilinen herhangi bir otoimmün hastalığı olmayan kişilerde pozitif olabilir ve bu nedenle bireyin belirti ve semptomları ile dikkatle değerlendirilmesi gerekir.
  • Otoimmün bir hastalığın belirti ve semptomları gelişmeden önce bir ANA testi pozitif olabilir; bu nedenle semptomları olmayan bir kişide pozitif bir ANA testinin önemini yorumlamak zaman alabilir.
  • Bazı ilaçlar, ilaçlarla uyarılan prokainamid, hidralazin ve fenitoin ANA dahil olmak üzere ANA üretimini uyarabilir, ilaca bağlı ANA olarak adlandırılır.
  • Sonuçta ANA sonucu, bireysel bir hastanın semptomları, altta yatan tıbbi durumlar ve diğer test sonuçları bağlamında yorumlanmalıdır. Bir bireyde pozitif olsa bile önemli olabilir veya olmayabilir.

              Link: https://www.labce.com/spg913463_indirect_immunofluorescence_assay_ifa.aspx

Bu Makale Dr. Cem Argun tarafından gözden geçirilmiştir
HbsAg Testi (Hepatit B surface antigen) Nedir?
HBS AG testi, akut veya kronik Hepatit B enfeksiyonlarının tanısında ve takibinde doktorlarca istenen son derece öenmli bir testtir.Günümüzde Mikrobiyoloji laboratuvarlarında ELİSA…
Glukoz (Açlık Kan Şekeri) Normal Değeri
Glukoz yani açlık kan şekeri en sık yapılan tahlillerden biridir. Kanda glukoz testi özellikle şeker hastalığı (Diabetes Mellitus) şüphesinde sıklıkla istenen bir tahlildir.Gebelik takibinde…
H.Pylori nefes testi (Urea breath test )
H. pylori nefes testi İngilizce'de urea breath test olarak adlandırılmaktadır. Helicobacter pylori bakterisi mide ve duodenumda yerleşip enfeksiyon yapan Gram Negatif bir bakteridir. H. pylori nefes testi…
Potasyum Testi: Potasyum Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedir?
Potasyum (K) hücreler içinde bulunan katyon madenlerin başındadır. Potasyum testi biyokimya laboratuvarlarında çalışılan ve damardan alınan kan örneğinden yapılan bir kan testidir.
Üre Nefes Testi Nedir? Nasıl Uygulanır?
Gastrointestinal sistemde Helicobacter pylori bakterisinin varlığını ortaya koyan bir testtir. Gastroenteroloji uzmanlarınca sıklıkla istenen tahlillerden biridir.
İdrar Kültürü Nedir? İdrar Kültürü Neden Yapılır?
İdrar kültürü testi, kolay yapılabilen, maaliyeti az ve yararlı bir testtir. İdrar kültürü testi ile idrar yolu enfeksiyonu bulunup bulunmadığı ve enfeksiyon var ise de hangi…
Gaita Kültürü Tahlili Neden ve Nasıl Yapılır?
Gaita kültürü ,gaitada(dışkıda) barsak enfeksiyonuna bağlı bakteriyel kökenli bir enfeksiyon olup olmadığının araştırılması için yapılmaktadır.Mikrobiyoloji laboratuvarında…
Kardiyak Panel Tahlili Nedir?
Şüphelenilen kişilerde kalp damar hastalıkları yönünden belirgin bir risk olup olmadığının ortaya çıkarılması için kullanılan bir grup biyokimyasal teste verilen addır.Kardiyak…
Tiroid Testleri (TSH,T3,T4) Nasıl Yorumlanır?
Tiroid testleri tiroid bezi hastalıklarının tanusunda sıkça kullanılır. Bu testler alınan kan örneğinden biyokimya laboratuvarlarında yapılan hormon testleridir.Çoğunlukla endokrinoloji …
Kabakulak (mumps) IgM ve Kabakulak (mumps) IgG Testleri
Kabakulak (mumps) IgM ve Kabakulak (mumps) IgG  testleri kabakulak hastalığı tanısında kullanılan ELİSA testleridir.Mikrobiyoloji laboratuvarlarında kandan alınan örnekle serolojik yöntemler…
İyi Huylu Kolesterol(HDL) Nedir? HDL Nasıl Yükseltilir?
İyi kolesterol (HDL) kanımızda bulunan yağlardan biridir. HDL damar sertliğine karşı koruyucu bir yağ olduğu için yüksek değerlerde olması istenmektedir.Bu yazımızda iyi huylu Kolesterol olan…
Tam İdrar Tahlili ( TİT) Nedir?
Tam idrar tahlili (TİT) birçok laboratuvarda yapılan kolay, ucuz ve tanıda çok yararlı bir tahlil yöntemidir.Elde manuel kitlerle yapılabidiği gibi otomatik cihazlarda da yapılabilir.…
Dr. Cem Argun
tahlil.com
tahlil.com