A-Z Filtre

İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ (İmmünglobulin elektroforezi)


Multiple myeloma ve Waldenström makroglobulinemisi gibi immünproliferatif hastalıklar ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır. Antikoagülanlar, antikonvülzanlar, oral kontraseptifler, isoniazid ve prokainamid kullanımı tüm immünglobulin düzeylerinde yanlış yükselmelere neden olurken, fenitoin ve melilprednizolon kullanımı ise IgG ve IgA düzeylerinde düşmeye neden olabilir.


Bu Gönderiye 0 Adet Yorum Gelmiş