A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


SEDİMENTASYON TESTİ VE TAHLİLİ

Eritrosit çökme hızı olarak da bilinir. Kadınlarda 1 saatte 20 mm ve üstü, erkeklerde ise 1 saatte 15 mm ve üstü...

Devamını Oku

SERBEST T3 (FT3, Serbest triiyodotironin)

Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan bir hormon tahlilidir.
Hipertiroidizm ve T3 tirotoksikozunda serum FT3 düzeyi art...

Devamını Oku

SERBEST T4 (FT4, Serbest tiroksin)

Endokrinoloji incelemelerinde sıkça uygulanılan bir hormon tahlilidir.
Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipert...

Devamını Oku

SODYUM (Na)

Elektrolit ve su dengesinin değerlendirilmesinde kullanılan biyokimya tahlilidir.

Normal Değerler aşağıda belirtilmiştir:
Prem...

Devamını Oku

SOMATOMEDİN C (IGF-1, İnsülin-like growth faktör, Growth faktör 1, GF1)

IGF-1, diğer adıyla da Somatomedin C testi, büyüme bozukluklarının tanısı ve hipofiz bezi fonksiyonu değerlendirmesinde doktorlar ...

Devamını Oku

SPESİFİK IgE

SPESİFİK IgE testi astım, allerjik rinit, dermatit, anaflaksi ve ürtiker gibi allerjik hastalıkların teşhisinde sıklıkla kullanılır.

Devamını Oku

SAFRA ASİTLERİ

Genel olarak gastroenteroloji doktorlarınca istenen tahlillerdir.
Açlık safra asiti düzeyinin yüksek olması hepatik klirensin bozulmasına...

Devamını Oku

SALİSİLAT (Asetilsalisilik asit, ASA, Salisilik asit)

İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

Analjezik konsantrasyon 2-10 mg/dl
Anti inflamatuar konsantrasyon 15-30 mg/dl
Toksik konsan...

Devamını Oku

SALMONELLA KÜLTÜRÜ (Selektif Salmonella kültürü)

Salmonella bakterisinin izolasyonu amacıyla yapılan bakteriyolojik tahlildir.

...

Devamını Oku

SCL-70 ANTİKORLARI

Oto immün hastalıkların tanısında kullanılan tahlillerden biridir.
Skleroderma tanısında kullanılan ENA grubu antikorlardan biridir ve ...

Devamını Oku

SEKS HORMON-BİNDİNG GLOBULİN (SHBG, Testesteron-estradiol-binding globulin, TeBG)

Testesteron ve östrojenler gibi gonadal hormonlar SHBG tarafından bağlanarak dolaşımda taşınır. Hipertiroidizm, anoreksia nervosa, gebelik ...

Devamını Oku

SELENYUM (Se)

Retiküloendotelial neoplazi ve endüstriyel selenyum toksisitelerinde kan Se düzeyi artarken, gastrointestinal sistem kanserleri, malnutrisyon, t...

Devamını Oku

SEMEN KÜLTÜRÜ (Sperm Kültürü)(Ejakülat kültürü, sperm kültürü)

Sperm diğer adıyla da semende enfeksiyon etkeni olabilecek aerobik bakterilerin izolasyonu.amacıyla uygulanır.
Klinik olarak çok an...

Devamını Oku

SERBEST T3 (FT3, Serbest triiyodotironin)

Tiroid hastalıkları tanı ve takibinde sıklıkla istenen bir kan tahlilidir. Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
H...

Devamını Oku

SERBEST T4 (FT4, Serbest tiroksin)

Sık istenen tiroid fonksiyon testlerinden biridir
Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.
Hipertiroidizmde serum FT4...

Devamını Oku

SEROTONİN (5-OH triptamin)

Karsinoid tümörlerin tanı ve takibinde kullanılan biyokimya laboratuvarlarında yapılan bir tahlildir.

Normal Değerler aşağıda beli...

Devamını Oku

SEROTONİN (5-OH triptamin)

Karsinoid tümörlerin tanı ve takibinde kullanılan bir testtir.Serum ve idrardan alınan örneklerle yapılabilir.

Normal Değerleri aşa...

Devamını Oku

SERULOPLAZMİN (Bakır oksidaz, Cp)

Serüloplazmin bakır bağlayıcı proteindir. Wilson hastalığının tanısında ve akut faz reaktanı olarak kullanılır.
Gebelik, östroje...

Devamını Oku

SİKLİNG TESTİ (Oraklaşma testi)

Orak hücreli anemi tanısında kullanılan bir hematoloji testidir.
 HbS (>%25 olduğu durumlar) ve diğer oraklaşmaya neden olan hemoglobinl...

Devamını Oku

SİKLOSPORİN

Siklosporin ilaç düzeyinin takibinde kullanılır.Biyokimya laboratuvarlarında yapılan bir testtir.
Terapötik konsantrasyon 150-500 ng/ml d...

Devamını Oku

SİSTATİN C

Böbrek yetmezliklerinin teşhis ve takibinde kullanılan bir biyokimyasal tetkiktir.
Glomerüler filtrasyon hızının tahminide kreatinin klir...

Devamını Oku

SİSTİN

Sistinüri tanısında kullanılır. Sistinürili hastalarda arginin, ornitin ve lizin atılımı da artmıştır. Dibazik aminoasidürilerde ise s...

Devamını Oku

SİTRİK ASİT (Sitrat)

Kalsiyum içeren böbrek taşları ve renal tübüler asidozun tanı ve takibinde kullanılan biyokimyasal bir tahlildir.
Referans aralığın a...

Devamını Oku

SM ANTİKORU (Smith antikor)

Özellikle  SLE tanısında kullanılan bir otoantikor tahlilidir.
SLE için spesifitesi yüksektir. ENA grubu antikorlarından biridir.
En...

Devamını Oku

SODYUM (BOS)

Beyin omurilik sıvısında sodyum bakılması esasına dayalı biyokimyasal yöntemle yapılan bir tahlil yöntemidir.
BOS elektrolit dengesini...

Devamını Oku

SODYUM (İdrar)

İdrarda atılan sodyum miktarı incelenerek bazı hastalıklara dair bilgi sahibi olunabilir.Biyokimyasal bir tahlil türüdür.
İdrarla sodyu...

Devamını Oku

SODYUM (Ter)

Terde sodyom testi kistik fibrozis tanısında kullanılır. Kistik fibrozis, Addison hastalığı, ailesel hipoparatiroidizm terle atılan sodyum ...

Devamını Oku

SOĞUK AGLÜTİNASYON TESTİ

Soğuk aglütininlerin bulunduğu hastalıkların tanısında kullanılan bir tahlildir.
Mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılır.
Bu hast...

Devamını Oku

SORBİTOL DEHİDROGENAZ (SDH, İditol dehidrogenaz)

Normalde serum SDH düzeyi tespit edilemeyecek seviyededir.
SDH düzeyinin yükselmesi karaciğerde parankimalm hücre hasarı olduğunu göster...

Devamını Oku

Sperm (Semende) FRUKTOZ TAYİNİ

Spermde fruktoz tayini kısırlık araştırılmasında kullanılan bir testtir.
Vesiculo seminalislerin fonksiyonel ve ejakülatuar ductusları...

Devamını Oku

SPERM HAZIRLAMA (Sperm yıkama, Sil select, Swip up)

Kısırlık tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.
İntra uterin inseminasyon için kaliteli spermlerin ayrılması işlemidir.Halk arasında y...

Devamını Oku

SPERM MAR TESTİ (Sperm otoantikor testi)

SPERM MAR TESTİ (Sperm otoantikor testi) , seminal plazmada sperm oto antikorlarının varlığının gösterilmesinde kullanılan bir tahlil yön...

Devamını Oku

SPERM MORFOLOJİSİ

Erkeklerde kısırlık araştırmasında kullanılan bir tahlildir.Son derece güvenilir ve kabul gören bir analizdir.
Kruger kriterlerine gör...

Devamını Oku

Sperm Testi (SEMEN ANALİZİ) (Spermiyogram) Nedir?

Sperm testi özellikle çocuğu olmayan erkeklerde öneme sahiptir.Erkekte spermlerin çocuk yapma potansiyelini incelemek için yapılan bir testt...

Devamını Oku

Sperm(SEMEN) VİTAL İNCELEME

(Canlı sperm oranı belirleme)Spermlerin yüzde kaçının canlı olduğu tespit edilir.
Erkeklerde kısırlık araştırılmasında kullanılm...

Devamını Oku

SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ (SMA) MUTASYON ANALİZİ (Werding-Hoffmann Hastalığı (SMA Tip I); SMA intermedia (SMA Tip II), Kugelberg-Welander Sendromu (SMA Tip III)

SMA,(SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ)  omurilikteki anterior boynuz hücrelerinin dejenerasyonuna bağlı olarak, simetrik kas güçsüzlüğü ve istem...

Devamını Oku

SS-B ANTİKORU (Anti-La antikoru)

SS-B ANTİKORU (Anti-La antikoru)  tahlili; Sjögren sendromu, SLE ve romatoid artrit tanısında kullanılır.ELİSA yöntemiyle analiz edilmekte...

Devamını Oku

SUKROZ HEMOLİZ TESTİ

Paroksismal nokturnal hemoglobinüri tanısında kullanılan bir tarama testidir

Normal Değer:leri aşağıda belirtilmiştir:

Lizis ...

Devamını Oku

SÜLFAT

İdrardaki sülfat miktarı, diyetle protein alımının (özellikle et, balık, tavuk) göstergesidir.
Bu nedenle hayvansal proteinlerin diyet...

Devamını Oku