A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


C-REAKTİF PROTEİN (Yüksek Sensitiviteli) (CRP)

CRP testi doktorlar tarafından sıklıkla istenen serolojik bir kan testidir. Damardan alınan kan örneğinin kuru tüpe alınması ve la...

Devamını Oku

CA 19-9 (Kanser antijeni 19-9; Karbohidrat antijen 19-9)

Tüm gastrointestinal sistem kanserleri (pankreatik kanserler, kolanjiokarsinomlar, kolon kanserleri vb) ve diğer adenokarsinomlarda CA 19-9 düze...

Devamını Oku

CANDİDA KÜLTÜRÜ

Candida adı verilen mantar türlerinin tanısı ve izolasyonu amacıyla kullanılan mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışılan bir mikolojik ...

Devamını Oku

CEA (Karsinoembriyonik antijen)

Sıklıkla kullanılan bir kanser antijeni ( tümör markırı) testidir.
Normal Değeri: 0-4 ng/ml'dır.

Ancak testin yapıldığ...

Devamını Oku

ÇİNKO (Eritrosit içi)

Kandaki total çinkonun %75-88’i eritrositlerin içinde bulunur. Özellikle orak hücreli anemide eritrosit içi çinko düzeyi düşer.

...

Devamını Oku

ÇİNKO (İdrar)

Serum çinko düzeyindeki anormalliklerin araştırılmasında kullanılan bir biyokimya tahlilidir.
Hiperparatiroidizm, alkolizm, orak hücre...

Devamını Oku

ÇİNKO (Saç)

Çinko eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Diabetes mellitus, çölyak sprue ve protein malnutrisyonunda saçta çinko düzeyi dü...

Devamını Oku

CMV IgG AVİDİTİTE

İntrauterin enfeksiyonlar arasında yer alan CMV enfeksiyonundan fetüsün etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesinde kullanılır.
CMV enfe...

Devamını Oku

COVID-19 PCR Testi

COVID-19 PCR Testi, COVID 19 tanısında kullanılan en güvenilir testtir.Genellikle 24 saat içinde sonuçlanan burun ve boğazda...

Devamını Oku

C-PEPTİT (İnsülin C-peptit, CPR, Connecting peptide, C-Peptit reaktivitesi)

Diabet (şeker hastalığı) tanı ve takibinde kullanılan bir biyokimya tahlilidir.
C-peptit sadece pankreas b hücrelerinden salgılandığı...

Devamını Oku

C1 İNAKTİVATÖR (C1 esteraz inhibitör; C1-INH; C1 INA)

Kongenital C1-INH eksikliği herediter anjioödeme neden olur. Kazanılmış C1-INH eksikliği ise SLE, lenfoma ve diğer lenfoproliferatif hastal...

Devamını Oku

CA 125 (Kanser antijen 125)

Özellikle over malignitelerinin (kanserlerinin) takibinde kullanılan bir tümör markırıdır.
Kanser tanısında kullanılmasının ise yeri...

Devamını Oku

CA 15-3 (Kanser antijen 15-3)

Sıklıkla istenen bir tümör markırıdır.Ancak asla kanser tanısında kullanılmadığı bilinmelidir.
Bu testin yüksekliği tek başına ...

Devamını Oku

CA 72-4 (Kanser antijen 72-4; TAG 72; Tümör associatedd glikoprotein 72)

Gastrointestinal sistem, over ve meme dokusunun primer adeno karsinomlarının rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır.Kanser tanısında ise y...

Devamını Oku

CAMPYLOBACTER KÜLTÜRÜ

İshal vakalarının araştırılmasında, ishal etkenleri arasında yer alan Campylobacterin izolasyonunda kullanılan bir kültür yöntemidir.

Devamını Oku

cANCA (PR3 ANCA)

Nötrofil lizozim enzimlerinden proteinaz-3’e (PR-3) karşı oluşan antikorları gösterir. Wegener granülomatozisi ve sistemik vaskülitlerin ...

Devamını Oku

CD4/CD8

HIV virüsü taşıyan hastalarda AIDS tanı ve takibi ile antiviral tedavinin yönlendirilmesinde ve hücresel immün yetmezliklerin değerlendiri...

Devamını Oku

CHLAMYDİA ANTİJEN

Chlamydia bakterisinin yol açtığı enfeksiyonun tanısında kullanılan mikrobiyolojik bir tahlil yöntemidir.
Kadınlarda servisit, pelvik i...

Devamını Oku

CHLAMYDİA IgM ve IgG

Chlamydia bakterisine bağlı enfeksiyonların tanısında kullanılan bir mikrobiyoloji tahlilidir.
Chlamydia, kadınlarda servisit, pelvik inf...

Devamını Oku

CHLAMYDİA TRACHOMATİS (LCR)

Chlamydia Trachomatis enfeksiyonunun tespitinde LCR yöntemi, kültür veya serolojik testlere göre çok daha hassastır

Normal Değer: Nega...

Devamını Oku

CİVA (Hg)

Civa (Hg) testi akut ve kronik civa zehirlenmelerinin takibinde kullanılır. Bazı ilaçlar, fungusitler ve endüstriyel maddelerde civa bulunur.<...

Devamını Oku

CİVA (İdrar)

Akut ve kronik civa zehirlenmelerinin takibinde kullanılır. İnorganik civa miktarının ölçümünde idrarda civa ölçümü tercih edilir.

...

Devamını Oku

CLOSTRİDİUM DİFFİCİLE TOKSİN A (Pseudomembranöz kolit serolojik testi)

Clostrium difficile, antibiyotik ilişkili ishal ve pseudo-membranöz kolit etkenidir. Toksin A ve B olarak isimlendirilen iki toksini aynı zamand...

Devamını Oku

CMV IgM ve IgG (Cytomeglovirus IgM ve IgG)

Bu testler ELİSA yöntemi ile çalışılan serolojik tahlillerdir.En çok anne adaylarında rahim içi bir enfeksiyona neden olabildiği için ve...

Devamını Oku

Covid19 Testi deneme

Covid19 Testi denemeCovid19 Testi denemeCovid19 Testi denemeCovid19 Testi denemeCovid19 Testi denemeCovid19 Testi deneme

...

Devamını Oku

CPK (KREATİN KİNAZ) (CK, Total kreatin kinaz, CPK, Kreatin fosfokinaz)

Sıklıkla istenen bir biyokimya tahlilidir.İskelet ve kalp kasında dejenerasyona yol açan durumların değerlendirilmesinde kullanılır.
A...

Devamını Oku