A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


FENİLKETONÜRİ TARAMASI (PKU)

Yenidoğanda fenilketonüri hastalığının taramasında kullanılır. Pozitif sonuçlar kantitatif bir yöntemle doğrulanmalıdır.
Protei...

Devamını Oku

FERRİTİN

Özellikle demir eksikliği tanısında sıklıkla kullanılan bir tahlildir.
Demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, talasemi, he...

Devamını Oku

FOLİK ASİT (Folat)

Folat eksikliğinin tanı ve tedavisinin takibi ile megaloblastik ve makrositik anemilerin değerlendirilmesinde kullanılır.
Diyetle folik ...

Devamını Oku

FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON (FSH)

FOLLİKÜL STİMÜLAN HORMON (FSH) testi özellikle kadınlarda doğurganlık araştırmasında kullanılan önemli bir hormon tahlilidir.
Kad...

Devamını Oku

FRUKTOZAMİN

Şeker hastalığı tanısında endokrinoloji uzmanlarınca istenen bir tahlildir.
Son 2-3 hafta içindeki ortalama glukoz konsantrasyonunu g...

Devamını Oku

FAKTÖR II (Protrombin aktivitesi)

Protrombin zamanı ile aynı test olarak değerlendirilmemelidir. Herediter protrombin yetersizliği oldukça nadir görülen bir koagülasyon bozu...

Devamını Oku

FAKTÖR IX (Antihemofilik faktör B, Christmas faktör, Otoprotrombin II)

Kalıtsal faktör IX eksikliği (Hemofili B), sekse bağlı geçiş gösteren, kanama diyatezi ve düşük plazma faktör IX aktivitesi ile karakte...

Devamını Oku

FAKTÖR V (AC globulin; Labil faktör, Plazma akseleratör globulin, Proakselerin)

Kalıtsal faktör V yetersizliği olan hastalarda (parahemofili) anormal kanamalar gözlenir ve pıhtılaşma zamanı, PT ve aPTT testlerinde uzama...

Devamını Oku

FAKTÖR V LEİDEN MUTASYON ANALİZİ (FV-Leiden, FV eksikliği, F5)

Aktive protein C (APC), antikoagülan özelliğe sahip bir serin proteazdır. Normal hemostaz sırasında APC, factör Va ve VIIIa’nın proteolit...

Devamını Oku

FAKTÖR VII (Otoprotrombin I, Prokonvertin, Stabil Faktör)

Faktör VII eksikliği, nadir görülen, otozomal resesif geçişli kalıtsal bir bozukluktur. Etkilenen bireylerde PT uzamışken, aPTT normaldir....

Devamını Oku

FAKTÖR VIII (Antihemofilik faktör)

Önemli bir hematoloji tahlilidir.
Herediter faktör VIII eksikliği (Hemofili A) sekse bağlı geçiş gösteren ve kanamaya eğilimle karakter...

Devamını Oku

FAKTÖR VIII İNHİBİTÖR (Bethesda titresi)

Faktör replasman tedavisi alanlarda veya spontan olarak (doğum sonrası, immünolojik bozukluklar, antibiyotik kullanımı, maligniteler, ileri y...

Devamını Oku

FAKTÖR X (Stuart faktör, Otoprotrobin C, Otoprotrombin III)

Kalıtsal faktör X eksikliği olan hastalarda PT ve aPTT uzamış, TT ise normaldir.
Faktör X eksikliği otozomal resesif geçiş gösterir. ...

Devamını Oku

FAKTÖR XI (Plazma tromboplastin antesedan)

Homozigot faktör XI eksikliği olan hastalarda pıhtılaşma zamanı ile aPTT uzar ve değişken bir kanama paterni gözlenir. PT, TT, trombosit s...

Devamını Oku

FAKTÖR XII (Hageman faktörü)

Herediter faktör XII eksikliği olan hastaların çoğunda kanama problemleri gözlenmezken, tromboembolik problemler daha sık görülür.
Et...

Devamını Oku

FAKTÖR XIII TARAMA (Fibrin stabilize edici faktör)

FXIII eksikliği herediter olarak otozomal resesif geçiş göstermektedir. Hastalarda ilk kanama bulgusu göbek kordonu ayrıldıktan sonra gözle...

Devamını Oku

FAMİLİAL AKDENİZ ATEŞİ (FMF) MUTASYON ANALİZİ (MEFV)

FMF, yinelenen ataklarla, ateşlenmeleri takip eden karın, göğüs ve eklem ağrıları ile kendini belli eden kalıtsal bir hastalıktır.
F...

Devamını Oku

FENİLALANİN

Fenilketonüri hastalarında diyetin etkinliğinin takibinde kullanılır.
Normalin üstünde çıktığı durumlar aşağıda belirtilmiştir:<...

Devamını Oku

FENİLKETONÜRİ (PKU) MOLEKÜLER ANALİZİ

PKU, fenilalanin hidroksilaz (PAH) enzim bozukluğu veya eksikliği ile ortaya çıkan bir kalıtsal hastalıktır.
PAH, fenilalaninini tirozin...

Devamını Oku

FENOBARBİTAL (Luminal)

İlaç düzeyinin takibinde kullanılır. Beraberinde valproik asit ve salisilatlar kullanıldığında fenobarbital düzeyi %40 artar.

Norma...

Devamını Oku

FENOL

Fenol, fenol-krezol ve benzen ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır. 

...

Devamını Oku

FERRİK KLORİD (FeCI3 testi)

Fenilketonüri vb.metabolik hastalıkların tanısı ile ilaç ve alkol kullanımının değerlendirilmesinde kullanılır. Fenilalanin metabolitle...

Devamını Oku

FİBRİNOJEN (Faktör I)

Fibrinojen akut faz reaktanlarından biridir.
Konjenital afibrinojenemi, hipofibrinojenemi, disfibrinojenemi, yaygın damar içi pıhtılaşmas...

Devamını Oku

FİBRONEKTİN (FN)

Fibronektin konsantrasyonu ölçümü için kullanılır.
Synovial sıvıdaki fibronektin konsantrasyonu serumdakinden fazladır.

Normal D...

Devamını Oku

FMF MUTASYON ANALİZİ

FMF (Ailevi akdeniz ateşi) tanısında kullanılan genetik inceleme tahlilidir.
Genetik laboratuvarlarınca yapılır.

...

Devamını Oku

FOLİK ASİT(Eritrosit için)

Eritrosit içi folat düzeyi serumdakinden çok daha konsantredir. Bu nedenle vücuttaki folat miktarının belirlenmesinde eritrosit içi folat d...

Devamını Oku

FORMOL GEL

Leishmaniazis tanısında kullanılan nonspesifik bir testtir. Gama globulinlerin artışı ile pozitifleştiğinden tanı koydurucu değil, tanıy...

Devamını Oku

FOSFOR (İdrar)

Böbrek fonksiyonlarının ve kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.

İdrarda Fosfor Yüksekliği:
Hiperparatiro...

Devamını Oku

FOSFOR (PO4, P, İnorganik fosfor, Fosfat)

Fosfor metabolizmasının ve kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır

Fosfor değerinin yükseldiği durumlar:

Devamını Oku

FRONKÜL KÜLTÜRÜ

Fronküllerde yer alan patojen bakterinin izolasyonununda kullanılır.

...

Devamını Oku

FTA-ABS

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan olan  Sifilis tanısında kullanılır.
Treponema pallidum için spesifik testlerden biridir. SLE, hamil...

Devamını Oku