A-Z Filtre

Tahliller ve Normal Değerleri


ADRENALİN

Adrenalin testinin diğer adı da epinefrindir.Bir biyokimya testidir.Temel olarak hipertansiyon yani yüksek tansiyon hastalığı olanlarda h...

Devamını Oku

ANTİ ds-DNA

Anti Ds DNA testi romatizmal hastalıklarda ve otoimmun hastalıkların tanı ve takibinde sık olarak istenmektedir.ELİSA ve IFA gibi yöntem...

Devamını Oku

ANTİ-HBs (HbsAb, Hepatit B surface antibody, Hepatit Bs antikoru, Hepatit B virüsu yüzey antikoru

Hepatit B Virüsü (HBV) enfeksiyonuna  karşı immünitenin (bağışıklık)  tespitinde kullanılır.
ELİSA yöntemi ile çalışılmak...

Devamını Oku

ANTİ-HCV (Hepatit C antikoru)

Hepatit C( HCV) enfeksiyonunun tanısında kullanılır. ELİSA yöntemi ile çalışılmaktadır.
HCV enfeksiyonunun geç evresinde Anti HCV ...

Devamını Oku

ANTİBİYOGRAM (Kantitatif)

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında çalışılan vazgeçilmez testlerden biridir.
Kültür sonrası hastalık yapıcı yani patojen olarak değ...

Devamını Oku

ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ (AST, SGOT)

Sık olarak istenen bir karaciğer fonksiyon testidir.
Bütün vücut dokularında bulunmakla beraber, karaciğer, kalp ve iskelet kası en ç...

Devamını Oku

ADENOVİRÜS IgG

Üst ve alt solunum sistemi, konjonktuvit ve ishal etkeni olan Adenovirüse karşı gelişen bağışıklığın gösterilmesinde kullanılır.

Devamını Oku

ADENOZİN DEAMİNAZ (ADA)

Hepatit, siroz, hemakromatozis, prostat ve mesane karsinomları, hemolitik anemi, gut, talasemi majör, tüberküloz, otoimmün hastalıklar, enfek...

Devamını Oku

ADENOZİN DEAMİNAZ (Mayi)

Özellikle tüberküloz efüzyonlarının ve tüberküloz menenjitin tanısında kullanılır.
Vücut sıvılarından yapılan bir analizdir.

Devamını Oku

ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON (ACTH, Kortikotropin)

Pitüiter bez fonksiyonunu gösterir. Hiperkortizolizm (Cushing sendromu, ektopik ACTH sendromu ve ektopik CRH salınımı), hipokortizolizm (Addis...

Devamını Oku

AKONDROPLAZİ (ACH) MUTASYON ANALİZİ (Cücelik; FGFR3 Gen Analizi)

Akandroplazi hastalığı  kemik ve kıkırdak gelişim bozukluğu ile karakterizedir. Seyrek olarak ölümle sonlanır.
Klinik ve radyolojik ...

Devamını Oku

AKTİVE PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI (aPTT, Parsiyel tromboplastin zamanı, PTT)

Aktifleştirilmiş kısmi tromboplastin zamanı (aPTT) olarak da bilinir.
Kanama ve pıhtılaşma ile ilgili bir sorun olup olmadığını ara...

Devamını Oku

AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI (APC rezistansı)

 Başlıca faktör V Leiden mutasyonuna bağlı olarak gelişen APC rezistansının araştırılmasında tarama testi olarak kullanılır. İki ş...

Devamını Oku

ALANİN AMİNOTRANSFERAZ (ALT)

Karaciğer fonksiyonlarını araştırma amacıyla kullanılan bir biyokimya testidir.Normal Değerler yaşa göre farklılık gösterebilmektedir:...

Devamını Oku

ALBUMİN

Biyokimyasal bir testtir. Bir çok hastalığın araştırılmasında kullanılır.

Nutrisyonel durum (beslenme) ve kan onkotik basıncı hak...

Devamını Oku

ALBUMİN (BOS)

Beyin omurilik sıvısından yapılan biyokimyasal bir tahlildir.Bakteriyel menenjit, Guillain-Barre sendromu ve travmalardan sonra BOS'da ( beyin ...

Devamını Oku

ALBUMİN (Mayi)

Vücut sıvılarındaki albumin onkotik basıncın temel elemanıdır. Portal hipertansiyona neden olan durumlarda (siroz, sağ ventrikül yetmezli...

Devamını Oku

ALDOLAZ

Akut hepatitler ve diğer karaciğer hastalıkları, Duchenne musküler distrofi, kas travması, dermatomyozit, polimyozit, myotonik distrofi, rabd...

Devamını Oku

ALDOSTERON

Adrenal fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılan endokrinoloji tahlilidir.
Aldosteron salgılayan adenomlar, karsinomlar, pseudoprimer ...

Devamını Oku

ALDOSTERON (İdrar)

İdrarda aldosteron testi adrenal fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle hipertansiyonun değerlendirilmesi ve renal hipert...

Devamını Oku

ALFA-1 ASİT GLİKOPROTEİN (a1 asit glikoprotein)

Akut faz reaktanlarından biridir. İnflamatuar olaylar, romatoid artrit ve malignitelerde akut faz reaktanı olarak kullanılır.

Normal D...

Devamını Oku

ALFA-FETOPROTEİN (AFP; a-Fetoprotein)

AFP testi,, hepatoselüler ve germ hücreli (nonseminomlar) karsinomlarda kullanılan bir tümör belirleyicisidir.
Özellikle hepatoselüler k...

Devamını Oku

ALFA-FETOPROTEİN (Amniyon Mayi)

Serum AFP düzeyi yüksek çıkan hamilelerde nöral tüp defektlerinin tanısı için kullanılır. Bir tarama testidir ve sonucun negatif çıkma...

Devamını Oku

ALFA-I ANTİTRİPSİN (A, AT, AAT, a1-Antitripsin)

Pozitif akut faz reaktanlarındandır. Protein elektro-forezinde a1 bandının büyük kısmını oluşturur.
Ayrıca serum da en yüksek konsa...

Devamını Oku

ALKALEN FOSFATAZ (ALP)

Sıklıkla istenen bir biyokimya tahlilidir.
Alkalen fosfataz testi normal değerleri ve kullanımını aşağıda bulabilirsiniz.

Nor...

Devamını Oku

ALKALEN FOSFATAZ İZOENZİM ELEKTROFOREZİ (ALP)

ALP testi bir biyokimya tahlilidir.Bu test, alkalen fosfataz yüksekliğinin kaynağının bulunabilmesi amacıyla yapılır.
ALP, karaciğer, ...

Devamını Oku

ALÜMİNYUM (AI)

Hemodializ hastalarının takibinde kullanılır. Böbrek yetmezliği, dialize bağlı demans, Hodgkin hastalığı ve kistik fibrozisde Al düzeyi...

Devamını Oku

AMİLAZ

Pankreas fonksiyon testlerinden biridir.Gastroenteroloji doktorlarının sıklıkla istediği tahlillerden biridir.

Yüksek çıktığı ...

Devamını Oku

AMİLAZ (İdrar)

Akut veya kronik pankreatitli hastaların takibinde ve pankreatit ayırıcı tanısında kullanılır. Serum amilazında artışa neden olan sebepl...

Devamını Oku

AMİNO ASİT, KANTİTATİF (Plazma ve İdrar)

Aminoasidopatilerin tespitinde kullanılan bir biyokimyasal tahlildir.
Herediter fruktoz intoleransı, malabsorbsiyon, karaciğer yetmezliği, R...

Devamını Oku

AMİNOLEVULİNİK ASİT (DELTA-ALA, DALA, ALA)

Akut porfiria tanı ve tedavisinin takibinde kullanılmakta olan bir tahlildir.
Kurşun zehirlenmesi, herediter tirozinemi, diabetik ketoasidoz,...

Devamını Oku

AMİP ANTİKORU (Entamoeba Histolytica antikoru)

Bir parazitoloji tahlilidir..Ekstra-intestinal amebiasis (özellikle karaciğer apsesi) tanısında kullanılır. Kullanılan yöntemin spesifitesi...

Devamını Oku

AMONYAK (NH3, NH4, Amonyum)

Hepatik ensefalopati tanısı ve hiperalimentasyon tedavisi alan hastaların takibinde kullanılan bir testtir.
Karaciğer yetmezliği, Reye sen...

Devamını Oku

ANDROSTENEDİON

Androstenedion androjen ve östrojenlerin sentezindeki önemli öncül moleküldür.
Androjen bozukluklarının tanı ve takibinde diğer horrm...

Devamını Oku

ANGİOTENSİN II

Özellikle hipertansiyon etiyolojisinin araştırılmasında kullanılır.
Renin-angiotensin sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır. Hipe...

Devamını Oku

ANGİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM (ACE)

Sarkoidozis tanısında kullanılır. Aktif sarkoidozisde ACE düzeyi >35 U/L olur.
ANGİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM (ACE), akut ve kronik bron...

Devamını Oku

ANTİ-GLOMERÜLER BAZAL MEMBRAN ANTİKORU (AGBM)

Glomerülonefrit, Goodpasteur sendromu ve idiopatik pulmoner fibrozis tanısı ve bu hastalıkların takibinde kullanılan bir tahlildir..
Temel...

Devamını Oku

ANTİ-GLUTAMİK ASİT DEKARBOKSİLAZ ANTİKORU (Anti-GAD)

Tip I diabetes mellitus, otoimmün endokrin hastalıklar (tiroidit, pernisyöz anemi vb) ve otoimmün ensefalomyopatilerin tanısında kullanılır...

Devamını Oku

ANTİ-HBc IgM (Hepatit B virüsü core antikoru IgM)

Akut Hepatit B Virüsü  enfeksiyonlarının tanısında kullanılır. ELİSA yöntemiyle çalışılan serolojik bir tahlildir.
Hastalığa ya...

Devamını Oku

ANTİ-HBc TOTAL (IgM+IgG) (Hepatit B virüsü core antikoru-total)

Daha önce Hepatit B (HBV) enfeksiyonu geçirilip geçirilmediği hakkında bilgi verir.
Anti-HBc IgM ile beraber bakıldığında akut/kronik ...

Devamını Oku

ANTİ-HBe (Hepatit B virüsü e antikoru)

Hepatit B virüsü enfeksiyonunun takibinde kullanılır. Anti HBe, HbeAg ortadan kaybolduktan sonra görülür.
ELİSA yöntemi ile çalışıl...

Devamını Oku

ANTİ-İNSÜLİN ANTİKORU (İnsülin antikoru)

İmmün insülin rezistansı, Tip I diabetes mellitus (insülin tedavisi öncesinde) ve poliendokrin otoimmün sendromlarda insülin antikorları y...

Devamını Oku

ANTİ-KARDİYOLİPİN ANTİKORLARI IgM ve IgG (ACA, Anti-Fosfolipid antikorları)

En sık düşük nedenlerinin araştırılmasında kullanılmakta olup farklı nedenlele de doktorlarca istenebilen tahlildir.
ELİSA yöntemi ile ...

Devamını Oku

ANTİ-MİTOKONDRİAL ANTİKOR (AMA)

Önemli bir otoantikor testidir. Primer bilier siroz tanısında kullanılır ama tanı konulduktan sonra hastalığın seyri hakkında bilgi verme...

Devamını Oku

ANTİ-MİTOKONDRİAL ANTİKOR TİP M-2 (AMA Tip M-2)

Otoimmün hastalıklarda kullanılan otoantikor testlerden biridir.
M-1’den M-9’a kadar sıralanan M tipleri içinde primer bilier siroza en...

Devamını Oku

ANTİ-NÖTROFİL SİTOPLAZMİK ANTİKOR (ANCA (cANCA-pANCA)

Nötrofil lizozomal enzimlere karşı spesifik olarak gelişen antikorlar saptar. Wegener granülomatozis ve sistemik vaskülitlerin (özellikle re...

Devamını Oku

ANTİ-NÜKLEER ANTİKOR (ANA, FANA)

ANA Testi,Kollajen doku hastalığı şüphesinde hastaya yaklaşımın ilk basamağıdır.
Sistemik veya organ spesifik otoimmün hastalıklar...

Devamını Oku

ANTİ-PARİETAL HÜCRE ANTİKORU (APCA)

Tip A otoimmün gastrit tanısında kullanılır. Bu hastalarda pernisyöz anemi görülmektedir. Bu nedenle pernisyöz aneminin nedeninin araştı...

Devamını Oku

ANTİ-RETİKÜLİN ANTİKOR (ARA)

Celiac sprue ve dermatitis herpetiformis tanı ve takibinde kullanılır. IgA yapısındadır.

Normal Değer: 0,02-0,25 mg/L'dir.

...

Devamını Oku

ANTİ-SACCHAROMYCES CEREVİSİAE ANTİKORLARI IgA ve IgG (ASCA IgA, ASCA IgG

Kronik inflamatuvar bağırsak hastalığı ayırıcı tanısında kullanılır. Özellikle Crohn hastalığında bu antikor saptanırken, ülserat...

Devamını Oku

ANTİ-SENTROMER ANTİKOR

Sistemik bir skleroderma (veya sistematik skleroz) olan  ve vücudumuzdaki  bağ dokularını etkileyen otoimmün hastalık olan CREST Sendromu t...

Devamını Oku

ANTİ-SKİN ANTİKOR (Anti skin basement membrane anticore)

Floresan paternine göre pemfigoid, pemfigus, Herpes gestationis (pemfigoid) ve paraneoplastik pemfigus hastalıklarının tanısında kullanılır...

Devamını Oku

ANTİ-SMOOTH MUSCLE ANTİKOR (ASMA)

Kronik aktif hepatit nedeninin araştırılmasında kullanılır.
Genellikle gasrroenteroloji doktorlarınca istenen bir tahlildir.
Yüksek t...

Devamını Oku

ANTİ-SPERM ANTİKOR (Sperm otoantikarları ASA)

Çocuğu olmayan çiftlerde araştırılan tahlillerden biridir.Her iki cinste infertilite nedeni olabilen otoantikorların araştırılmasında ku...

Devamını Oku

ANTİ-TİROGLOBULİN (Thyroglobulin antikorları)

ANTİ-TİROGLOBULİN (Thyroglobulin antikorları) testi  otoimmün tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.
TPO antikorla...

Devamını Oku

ANTİ-TROMBOSİT ANTİKORU (Trombosit antikoru; Anti platelet antikoru)

İmmün trombositopenilerde trombosit antikorlarının belirlenmesinde kullanılan bir hematoloji tahlilidir.

Normal Değer: Negatif'tir.
...

Devamını Oku

ANTİBİYOGRAM (Antibiyotik duyarlılık testi)

Bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla uygulanılacak antibiyotiklerin seçiminde kullanılır.Mikrobiyolojik yöntemlerle ve disk difü...

Devamını Oku

ANTİDİÜRETİK HORMON (ADH)

Bu tahlille kandaki antidiüretik hormon seviyesi ölçülmektedir.Bu hormonun bilinen diğer adları ise, vazo...

Devamını Oku

ANTİDİÜRETİK HORMON (İdrar)

ADH'nın idrardan atılımı saptanır.
Normal Değer: 30-95 ng/gün'dür.

...

Devamını Oku

ANTİSTREPTOLİZİN O (Kantitatif) (ASO)

Sıklıkla istenen bir seroloji tahlilidir.Önceden latex yöntemi ile çalışılırken günümüzde nefelometre cihazları ile bu tahlil yaygın ...

Devamını Oku

ANTİTROMBİN III (AT III; Heparin kofaktör çalışması)

Önemli bir hematoloji tahlilidir.AT( antitrombin) III eksikliği hiperkoagülasyona yol açan faktörlerden birisidir. Kalıtsal (otozomal dominan...

Devamını Oku

ANYON GAP

Serumdaki katyonlar ile anyonlar arasındaki fark gösterir. Metabolik asidozda anyon gap artarken, hipokalemi, hipokalsemi, hipomagnezemi, rhabdom...

Devamını Oku

APOLİPOPROTEİN A (Apo A, Apo A-1)

Apolipoprotein, HDL, şilomikronlar ve VLDL’nin başlıca protein komponentidir. Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullan...

Devamını Oku

APOLİPOPROTEİN B (Apo B, Apoprotein B)

Kadiyolojik hastalıkların araştırılmasında istenen bir biyokimya tahlilidir.
LDL’nin başlıca protein komponentidir. Koroner kalp hasta...

Devamını Oku

APOLİPOPROTEİN E GENOTİPLENDİRMESİ

Apo E genotipleri tip III hiperlipoproteinemi ve erken koroner kalp hastalığı gelişimi ile ilişkilidir.
Ayrıca e4 allelinin varlığı Al...

Devamını Oku

APSE KÜLTÜRÜ (Pü kültürü)

Bir yara kültürüdür.Vücudumuzda apse oluşumuna neden olabilecek aerobik bakterilerin izolasyonu amacıyla mikrobiyoloji laboratuvarlarında y...

Devamını Oku

ARSENİK (As)

Akut ve kronik arsenik zehirlenmelerinin tanısında kullanılmakta olan bir biyokimya analiz testidir.
Normal Değer: 5-50 mg/gün'dür.

Devamını Oku

ASETAMİNOFEN (Parasetamol)

Parasetamol ilaç düzeyinin takibinde kullanılır.
Normal Değerleri aşağıda belirtilmiştir:
Terapötik konsantrasyon : 10-20 mg/ml

Devamını Oku

ASETİLKOLİN RESEPTÖR ANTİKORU (AChR)

Myastenia Gravis hastalığı  tanısında kullanılır.
Myastenia Gravis’in generalize ve oküler formlarının, hastalığın remisyonunun...

Devamını Oku

ASETİLKOLİSNESTERAZ (Serum)

Orak hücreli anemide serum asetilkolinesteraz düzeyi yükselirken, organofosfat zehirlenmeleri ve paroksismal noktürnal hemoglobinüride asetilk...

Devamını Oku